Terms and conditions

 

תקנון האקתון

1.     כללי – מטרות ההאקתון:

1.1. חברת טוגה נטוורקס  (להלן: “החברה”) מקיימת האקתון שמטרתו מציאת פתרונות יצירתיים לאתגרים אותם הציבה החברה.

1.2. החברה מבצעת את הפעילות באמצעות חברת ״דרים איט״ (להלן: ״המארגנים״)

1.3. במסגרת ההאקתון, מוזמנים המשתתפים למרתון חשיבה יצירתית וחדשנית של עד 12 שעות.

1.4. ההאקתון יתקיים ביום חמישי ה – 15.12.22 בשעה 09:00 ועד לשעה 21:00.

1.5. ההאקתון ייערך ב”בית הירוק”

 

2.      ההרשמה להאקתון והמשתתפים:

2.1. מבין כלל הנרשמים באתר מובהר כי המארגנים יבחרו את המשתתפים על פי שיקול דעתם הבלעדי ואין לראות בהרשמה כאישור השתתפות.

2.2. ההשתתפות בהאקתון תיעשה במסגרת קבוצות. ניתן להירשם כקבוצה סגורה או כיחידים.

2.3. בהגשת מועמדות מאשר המשתתף קבלת מידע מהמארגנים בקשר עם ההאקתון, לרבות פרטי ההאקתון, מהלכו, עדכונים נלווים לו וכיו”ב.

2.4. בהגשת המועמדות מאשר המשתתף כי פרטיו יעברו לחברה ולמארגנים לצורך מיון וכי בעתיד יכולה החברה ליצור עימו קשר בכדי להציע לו להשתתף באירועים אחרים או בכדי להציע לו להתמיין לחברה.

2.5. יהיו המארגנים רשאים לערוך את ציוות המשתתפים לקבוצות בהתאם לשיקול דעתם החל “מאירוע ההזנקה” וכולל במהלך ההאקתון.

 

3.     בחירת הזוכים:

3.1. הרעיונות אשר יפותחו במסגרת ההאקתון יבחנו על ידי צוות שופטים מטעם המארגנים.

3.2. השופטים יבחרו מבין המשתתפים את ההצעות הזוכות לפי שיקול דעתם.

3.3. השופטים יבחנו בין היתר את הקריטריונים הבאים: איכות ויצירתיות הפתרון לרבות חדשנות ומקוריות, אופן יישום הפתרון לרבות מורכבות היישום, התכנות עסקית, עלויות, חווית שימוש, קהל היעד אליו פונה הפתרון והיקפו, התרשמות כללית וכיו”ב.

3.4. השופטים לא יידרשו לנמק את בחירתם.

3.5. בחירת הזוכים תיעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של השופטים בהאקתון והיא סופית ולא ניתנת לערעור.

3.6. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר להחלטת השופטים.

3.7. בתום האירוע יועברו המצגות וכל החומרים הקשורים לרעיון שפותח לטובת “המארגנים” ו/או ״החברה״.

3.8. המארגנים יכולים לעשות שימוש בתוצרים לאחר פרסום התוצאות במידה ויחפצו בכך.

 

4.     קנין רוחני וסודיות:

4.1. כל פתרון, הצעה, תוצר, מוצר, יצירה, תפוקה, רעיון, תהליך, פעילות, הנובעת ו/או נוצרה מן ו/או עקב ההאקתון, בין אם ע”י המשתתפים, בין אם ע”י צדדי ג’ ובין אם ע”י מי מטעם המארגנים ו/או אשר נטל חלק בהאקתון (להלן:”התוצר“) יהיו בבעלות כללית וכל אחד יהיה רשאי לעשות בתוצרי ההאקתון שימוש ו/או להעבירו/ם לאחר/ים לכל מטרה ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

4.2. לא יעלו המשתתפים כל טענה ו/או דרישה מכל סוג לגבי זכויות יוצרים ו/או זכויות מכל מין וסוג לרבות זכויות קניין רוחני ביחס לכל פתרון, הצעה, תוצר, מוצר, יצירה, תפוקה, רעיון, תהליך, פעילות, ו/או אחר הנובעת ו/או שנוצרה מן ו/או עקב ההאקתון.

 

5.     שינויים ופטור מאחריות:

5.1. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות בהאקתון ו/או לבטל זכיה של משתתף שהפר את הוראות תקנון זה ו/או הדין ו/או נהג באופן שאינו הולם, בהתאם לשיקול דעתם.

5.2. המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים ו/או טעויות שיתקיימו בקשר עם ההאקתון ו/או מהלכו, לרבות במסגרת הליך ההרשמה, לרבות שיבושים והפרעות ברשת האינטרנט, התקשורת, המחשוב, החשמל וכיו”ב

5.3. המארגנים לא ישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק או הוצאה שנגרם למשתתפים בקשר עם ההאקתון, לרבות נזק לגוף או לרכוש המשתתפים שנגרם במהלך ההאקתון. מבלי לגרוע מהאמור, על המשתתפים לשמור על הציוד האישי שלהם במהלך ההאקתון.

5.4. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתתפים מתחייבים שלא תהיה להם כלפי מארגנים ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בכל הקשור עם ההאקתון ו/או השתתפותם בו.

 

 

 

6.     כללי:

6.1. נוסח תקנון זה יהיה מצוי באתר ההאקתון בכתובת https://toga.hacktivity.co.il/ .

6.2. המשתתף מאשר בהרשמתו להאקתון כי קרא את כל הוראות תקנון זה וכי מסכים לכל האמור בו.

6.3. המארגנים יהיו רשאים לעשות שימוש בשמות המשתתפים ו/או הזוכים, פרטיהם, תמונותיהם וכן בתמונות ו/או בצילומים שצולמו במהלך ההאקתון בהתאם לשיקול דעתם, לרבות לצרכי פרסום ושיווק, לרבות פרסומם באתר האינטרנט או באמצעי התקשורת ובכל מדיה אחרת בהתאם לשיקול דעתם ללא מתן כל תמורה לזוכים ו/או למשתתפים. עצם הרישום וההשתתפות בהאקתון מהווה הסכמת המשתתפים לאמור.

6.4. האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

6.5. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות החברות והמשתתפים בלבד .

6.6. בכל מקום בתקנון בו כתוב “”המארגנים”/״החברה״ הכוונה היא לרבות עובדיהם ו/או מי מטעמם.

6.7. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה אינו בר אכיפה או אינוחוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

6.8. הדין החל על ובקשר לתקנון זה והתכנית הינו הדין הישראלי בלבד.

6.9. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך על אזור תל אביב בלבד.

6.10. במידה והמארגנים יחשדו כי נעשה מעשה מרמה במהלך ההאקתון על ידי אחד מהצוותים, יהיה ראשי מנהל האירוע לסיים השתתפות של צוות בהתאם להחלטה מנומקת.

6.11. לא יחולו יחסי עובד מעביד על המשתתפים בשום שלב במהלך הפעילות ולא תהיה שום דרישה מצד המשתתפים לתשלום כל שהוא עבור השתתפותם באירוע.

6.12. בכל מחלוקת בין צוותים יכריעו צוות מנהלי האירוע וכל החלטה שתתקבל תהיה מקובלת על הצוותים המשתתפים.

6.13. שימוש בדאטה של החברה יעשה אך ורק במסגרת האירוע ולאחריו אין לבצע שום שימוש במאגרי המידע שהמשתתפים יקבלו.

6.14. הפרסים שיחולקו יהיו כפי שמופיעים באתר ויינתנו עד 60 יום מסיום האירוע ע״פ חוק.

6.15. תשלום מס ודיווח כמחייב בחוק יהיה באחריות מלאה של הזוכים.

Hey! we are here to answer your questions

leave us a message and we will get back to you via phone or mail.